Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Pleszewie

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 1.7247 ha na okres do 1 roku położonego w Pleszewie przy ulicach Wschodnia, Piaski i Śmieja Młyn ark. mapy 27, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki:

– nr 2241/1 o pow. 0.3694 ha (RV-0.1376 ha, RVI-0.2318 ha ), KW KZ1P/00030840/2,

– nr 2235/2 o pow. 1.3553 ha (RV-0.4840 ha, RVI-0.8713 ha ), KW KZ1P/00017254/0.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pleszew rejon ulic Kaliska-Piski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa Etap II (Dz.Urz. z 2016r., poz.5542) działki przeznaczone do dzierżawy położone są w terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług – symbol P/U, w terenach zabudowy usługowej i techniczno produkcyjnej – symbol U/P, terenach dróg publicznych – symbol KDZ i KDL.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1 w dniu

19 listopada 2021r. w pokoju Nr 301, III piętro, o godz. 10°°.

Wywoławcza wysokość roczna czynszu wynosi 13,08 dt żyta.

Czynsz dzierżawny aktualizowany jest każdego roku o cenę skupu żyta publikowaną przez GUS.

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% wywoławczej stawki czynszu tj. 153,17 zł.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie w dniu przetargu do godz. 9.45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium  przepada jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.

Regulamin przetargu określać będzie wysokość kwot postąpienia oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która przetarg wygra.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 62-7428-345).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 18 października 2021 r.