Regulamin usługi „Serwis SMS Miasta i Gminy Pleszew”- PISK Pleszew

Regulamin usługi „Serwis SMS Miasta i Gminy Pleszew”- PISK Pleszew

 •  1
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonej na rzecz Użytkownika usługi w ramach Serwisu SMS (zwanych dalej „Usługą”).
 2. Usługodawcą jest Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew (zwany dalej ,,Usługodawcą”).
 3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w Serwisie SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).
 4. Rejestrując się w Serwisie SMS Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

 • 2
 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Serwisie SMS poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „TAK” pod nr +48 882 975 170 (cennik wg taryfy operatora).
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie SMS oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Usługodawcę bezpłatnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 za pomocą wiadomości SMS oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do modyfikacji złożonych danych osobowych, jak również do rezygnacji z otrzymywania wiadomości
 4. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie wiadomości SMS o treści „STOP” pod nr +48 882 975 170.
 5. Złożenie przez Użytkownika rezygnacji w podany wyżej sposób powoduje, że dane osobowe w postaci danych teleadresowych zostaną usunięte z bazy Systemu Powiadamiania SMS w ciągu doby.

 

 • 3
 1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi na zgłoszony do Usługi numer telefonu komórkowego, wyselekcjonowane przez siebie  treści  dotyczące: wydarzeń kulturalno-sportowych oraz innych ważnych informacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
 2. Usługodawca nie może przesyłać informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej GSM w
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 5. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywanych wiadomości

 

 • 4
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy;

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w stosunku do wszystkich Użytkowników, o czym zostaną oni poinformowani wiadomością SMS.
 2. Zgromadzone dane osobowe w postaci numerów telefonów Użytkowników będą wykorzystane przez Dom Kultury w Pleszewie oraz Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie wyłącznie do przesyłania Użytkownikom wiadomości SMS i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Usługi, o której mowa w Regulaminie .
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 4. Reklamacje, uwagi oraz sugestie, dotyczące działania systemu oraz świadczenia Usługi można zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną do Domu Kultury w Pleszewie, Tel. 62 7206 757 email: sekretariat@zajezdniakultury.pl
 5. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 30 dni od daty
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.

 

 • 5

Rejestrując się w serwisie SMS oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o fakcie, że:

„Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO”, informuje się, iż

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew, tel. 62 720 67 57, email: sekretariat@zajezdniakultury.pl.

 

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem mail: gkrol@pharos.pl.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych SMS, w zakresie, o którym mowa w treści niniejszego Oświadczenia na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażoną w ten sposób zgodę ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podwykonawcy Administratora (przede wszystkim Operator usług teleinformatycznych Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7811765125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618 świadczący usługi poprzez system SerwerSMS.pl.)

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez okres realizacji usługi powiadamiania za pomocą Serwisu SMS PiSK Pleszew lub do momentu cofnięcia zgody (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 1. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi powiadamiania za pomocą wiadomości tekstowych w ramach Systemu Powiadamiania SMS.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.