Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej – druga linia zabudowy, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031585/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1806/16 o pow. 155 m². Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 1806/16. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu prosimy o złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (ul. Rynek 1) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu załączając do niego aktualny odpis z księgi wieczystej świadczący o tytule prawnym do nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży, na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu (tj. do 9 października 2023 r.).

 Przedmiotowy grunt to teren niezabudowany i nieogrodzony o kształcie nieregularnym, czworokątnym, wydłużonym aktualnie użytkowany rolniczo – obciążony umową dzierżawy do 31 sierpnia 2027 r. Działka nieuzbrojona. W ewidencji gruntów widnieje jako grunty orne – RV. Ze względu na brak dostępu do drogi działka przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Dla ww. działki brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew przedmiotowa działka położona jest na istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową MN/U.

Dział III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031585/3 – wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 17 października 2023 r. (wtorek) w pok. Nr 301 – III piętro, o godz. 10/00.

CENA WYWOŁAWCZA – 11.315,00 zł

słownie: jedenaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100

(powyższa kwota zwolniona jest z podatku VAT).

Cena za nabycie działki płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (tj. 2.263,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2023 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9/45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 9 października 2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych przez komisję do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (I piętro) w dniu 16 października 2023 r.

Regulamin przetargu określać będzie wysokość kwot postąpienia oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która przetarg wygra.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-347; e-mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

 

Pleszew, dnia 6.09.2023 r.