Zajęcia dodatkowe w ramach projektu EKO-Pleszew. Zgłoś się!
17
06
2021

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu EKO-Pleszew. Zgłoś się!

Dodane przez Anna Bogacz 0

Drodzy uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

 

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu pn. „EKO Pleszew”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 4:     Środowisko
Działanie 4.5:               Ochrona przyrody
Poddziałanie 4.5.4:    Edukacja ekologiczna

 

W ramach projektu przewidziane są:

1.zajęcia dodatkowe w zakresie edukacji ekologicznej na terenie obiektu: ekologiczne miasteczko drogowe o charakterze grupowym dla uczniów klas IV szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew;

Temat przewodni: upowszechnienie alternatywnych środków transportu (rower miejski) i OZE.

Tematyka zajęć z zakresu edukacji ekologicznej obejmować będzie w szczególności:- popularyzację i podniesienie wiedzy oraz świadomości z zakresu roweru miejskiego jako alternatywnego środka transportu w ramach zrównoważonego transportu w przestrzeni miejskiej (zmniejszenia emisji pyłów i gazów, poprawy czystości powietrza, ograniczenie hałasu, wskazanie zalet z korzystania z roweru miejskiego),

– zwiększenie świadomości i wiedzy nt. funkcjonalności eko rozwiązań z zakresu oszczędności energii (np. fotowoltaika, oświetlenie led, inteligentne zarządzanie siecią),

– zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie wpływu zieleni na jakość przestrzeni miejskich i jakość życia mieszkańców (nasadzenia, zieleń miejska).

Ekologiczne miasteczko drogowe obejmuje niezbędne aspekty edukacyjne do prowadzenia w/w zajęć tj. tereny zielone, OZE, jazda rowerem.

2. zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w pracowniach ekologicznych o charakterze grupowym dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew;

Tematem przewodnim są ekorozwiązania w życiu codziennym. Tematyka szczegółowa: OZE; recykling, zanieczyszczenie powietrza, emisja gazów i pyłów, segregacja odpadów, ekologiczna gospodarka wodna.

3. zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii z wykorzystaniem ogródków ekologicznych o charakterze grupowym dla dzieci z przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Tematem przewodnim jest ekożywność i czyste środowisko.

Tematyka zajęć z zakresu ekologii obejmować będzie w szczególności: ekouprawy, zastosowanie deszczówki, zastosowanie kompostownika, segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody,  idea zero waste.

 

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew do trwałych zmian w postrzeganiu ich wpływu na środowisko naturalne poprzez edukację ekologiczną, w tym działania praktyczne w poniższych obszarach tematycznych:

– czyste powietrze/niska emisja/odnawialne źródła energii;

– zmniejszenie ilości odpadów – segregacja, recykling, upcykling, less waste/zero waste;

– zdrowie z natury/chrońmy przyrodę.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 „Bajka” w Pleszewie;
 2. dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie;
 3. dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie;
 4. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;
 5. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie;
 6. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie;
 7. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie;
 8. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim;
 9. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach.

Planowane efekty:

Projekt przewiduje m.in.:

 1. budowę ekologicznego miasteczka drogowego;
 2. zakup materiałów oraz utworzenie aplikacji na potrzeby realizacji zajęć;
 3. wyposażenie pracowni ekologicznych w 6 szkołach;
 4. wyposażenie ogródków ekologicznych przy 3 przedszkolach.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu pn. „EKO Pleszew” określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu pn. „EKO Pleszew” dostępny na stronie internetowej Miasta i Gminy Pleszew, w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

 

Składanie formularzy rekrutacyjnych

 1. dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w terminie od 14.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.
 2. wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu „EKO Pleszew”.  Formularz rekrutacyjny wraz z Regulaminem jest dostępny do pobrania: na stronie internetowej Miasta i Gminy Pleszew, stronach internetowych szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, Szkoły Podstawowej nr 3 Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach) i przedszkoli (Publicznego Przedszkola nr 1 „Bajka” w Pleszewie, Publicznego Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie, Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie), w biurze projektu oraz w przedmiotowych szkołach i przedszkolach.

 

Projekt pn. “EKO Pleszew” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4: ,,Środowisko”, Działanie 4.5: ,,Ochrona przyrody” , Poddziałanie 4.5.4. ,,Edukacja ekologiczna”.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast