Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
25
06
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

działkę nr 77/6 o pow. 0,1299 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00031940/0

 

Nieruchomość o kształcie regularnym, z wjazdem z utwardzonej drogi publicznej, częściowo ogrodzona. Znajduje się na niej kilka drzew i krzewów oraz utwardzone wejście do budynku. Zabudowania stanowią budynek dwukondygnacyjny świetlicy – dawnej szkoły oraz ruiny budynku gospodarczego nie nadające się do użytkowania. Nieruchomość wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, telefoniczne oraz dwa zbiorniki bezodpływowe – szamba. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną.

W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji Bi – inne tereny zabudowane.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka przeznaczona jest pod istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

 

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości:  258.000,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100

(powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Działy: III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031940/0 – wolne od wpisów.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

 

Szczegółowych  informacji  udziela  Wydział  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302; tel. 62-7428-347).

 

Pleszew, dnia 25.06.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast