Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew, gdzie przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poszerzenie nieruchomości przyległych) jest prawo użytkowania wieczystego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew, gdzie przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poszerzenie nieruchomości przyległych) jest prawo użytkowania wieczystego
26
11
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew, gdzie przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na poszerzenie nieruchomości przyległych) jest prawo użytkowania wieczystego

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew (do 27.10.2099 r.), oznaczonych ewidencyjnie:

Nr działki Pow. KW nr Działka przyległa
904/1 0,0253 ha KZ1P/00007215/2 903/17
904/2 0,0275 ha 903/18

 

Działki położone są wśród terenów o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym i kolejowym. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi. Działki nieutwardzone, nieuzbrojone o kształcie czworokątnym.

Zgodnie z decyzją podziałową nr GP.6831.30.2020 z dnia 18 maja 2020 r. dla działek oznaczonych nr 904/1 i 904/2 zostanie ustalona służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Cenę do sprzedaży użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej ustalono w wysokości:

20.450,00 zł (dla działki nr 904/1)

22.220,00 zł (dla działki nr 904/2)

(do powyższych kwot zostanie doliczony 23% podatek VAT).   

Zgodnie z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1991) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań (…) może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski”.

Dział III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz dział IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00007215/2 – wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1991) w  terminie  6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl.  i pleszew.pl (zakładka – biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (tel. 062-7428-347; pok. nr 302 – IIIp.).

 

Pleszew, dnia 24.11.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast