WYKAZ nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • WYKAZ nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
09
10
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

WYKAZ nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW  zamierza sprzedać: Działkę nr: 245/3  o  pow. 3000 m² zapisaną w KW nr KZ1P/00000462/9

Działka gruntowa niezabudowana. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne – RIIIb. Ze względu na brak dojazdu z drogi publicznej, przeznaczona do sprzedaży w trybie ustnym ograniczonym.

Działka do 2023 r. obciążona umową dzierżawy.

Dla obszaru obejmującego swym zasięgiem wyżej wymienioną działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla przedmiotowej nieruchomości ustala funkcje: w części istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej, w części tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Cenę  wywoławczą  do  sprzedaży w drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  ustalono w wysokości: 34.480,00 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 ( powyższa kwota podlega zwolnieniu z VAT).

Cena za nabycie działki płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00000462/9 – wolne od wpisów.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 65 ze zm.) w  terminie  6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej  pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 8.10.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast