Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Polnej, przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Polnej, przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym
28
09
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Polnej, przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

 

wykazuje do zamiany:

 

działki gruntowe, położone w Pleszewie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:  – 2240/6 o powierzchni 0,2739 ha,

      – 2240/7 o powierzchni 0,0090 ha

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00017254/0, o łącznej wartości 164.080,00 zł,  

na rzecz

właściciela nieruchomości położonej w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2236/4 o powierzchni 0,5015 ha, stanowiącą własność prywatną, opisaną w KW nr KZ1P/00020387/5 o wartości 205.620,00 zł, które stanowić będą przedmiot zamiany.

 

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap II oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. Akt IV SA/Po 743/17:

– działka nr 2240/6 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

– działka nr 2240/7 przeznaczona jest pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

– działka nr 2236/4 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej.

 

Przedmiotowa zamiana zostanie dokonana w drodze bezprzetargowej. Obowiązek dopłaty w związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, spoczywa na Mieście i Gminie Pleszew. Wysokość dopłaty równa jest różnicy wartości zamienianych nieruchomości tj. 41.540,00 zł.

 

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr KZ1P/00017254/0 i KZ1P/00020387/5 –  wolne od wpisów.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1  pkt.  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65),  w  terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

 

Pleszew, dnia 25.09.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast