Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
07
07
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Korzkwach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
121/2 0,1500 ha KZ1P/00035999/6

Działka nr ma kształt prostokątny. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością uprawną. Droga dojazdowa utwardzona, o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, nieoświetlona. Działka nie posiada urządzonego wjazdu. Objęta umową dzierżawy do sierpnia 2024 r. Z chwilą sprzedaży działki Dzierżawca przechodzi w stosunek dzierżawy z Nabywcą.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla przedmiotowej działki ustala funkcję:

– w części tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień

– w części tereny infrastruktury technicznej – elektrownie wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, tereny rolnicze.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości:

72.000,00 zł

słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100

(powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00035999/6 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie  z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

Pleszew, dnia 7.07.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast