Wykaz działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Wykaz działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
25
06
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Wykaz działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodane przez M. Konieczny 0

Wykaz działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
67/1 0,1103 ha KZ1P/00036091/8

 

67/2 0,1189 ha

Działka nr 67/1 ma kształt nieregularny, pięciokątny, wydłużony. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Działka nieuzbrojona. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

Działka nr 67/2 ma kształt nieregularny, czworokątny, wydłużony. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Działka jest nieuzbrojona. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

 

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowe działki położone są na terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Zgodnie z decyzją nr GP.6831.24.2021 z dnia 26 maja 2021 r. działki wydzielone pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Dla przedmiotowych działek ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działki nr 67/7 i 68.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 27.05.2020 r dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości:

Nr działki Cena netto
 

67/1

44.120,00 zł

słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100

 

67/2

47.560,00 zł

słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt  złotych 00/100

Do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00036091/8 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działek.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie  z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

 

Pleszew, dnia 25.06.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast