Rewitalizacja miasta Pleszewa
13
02
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

Rewitalizacja miasta Pleszewa

Dodane przez M. Konieczny 0

Rewitalizacja miasta Pleszewa

Rewitalizacja miasta Pleszewa

Nr projektu: RPWP.09.02.01-30-0017/17

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Okres realizacji 2017-08-08 do 2020-10-30

Zadania:

  1. Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew,
  2. Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem.

Głównym celem projektu jest: minimalizacja zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w LPR poprzez zagospodarowanie budynku i obszarów pokolejowych w Pleszewie w celu poprawy dostępu do społ-kult infrastruktury, poszerzenia dotychczasowej działalności biblioteki i PES wykraczających poza tradycyjne funkcje (np. dla seniorów i niepełnosprawnych) i możliwości realizacji projektów zintegrowanych.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1,27 ha

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach
miejskich – 1074,30 m2

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach – 1

Wartość projektu: 6 305 451,12 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 350 739,19 zł.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast