Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego
19
02
2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego

Dodane przez M. Konieczny 0

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż  samochodu ciężarowego pożarniczego

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Miasto i Gmina Pleszew

 1. Rynek 1

63-300 Pleszew

tel: 62 742 83 10,    fax:62 742 83 01

e-mail: sekretariat@pleszew.pl

 

 1. Przedmiot przetargu:

 

 • Samochód ciężarowy pożarniczy

 

Marka: Mercedes-BENZ

Model pojazdu: 408

Nr rejestracyjny: PPL44KW

Rok produkcji: 1974r.

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy

Nr identyfikacyjny (VIN) 30905011161126

Kolor powłoki:  czerwony 2 – warstwowy typu uni

Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym

Moc silnika: 2172 ccm/85kW (116KM)

Wskazanie drogomierza: 39477 km

Data pierwszej rejestracji: 1974/07/03

 

 

 1. Tryb przetargu

 

Pisemny przetarg ofertowy.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 5 marca 2020r. do godz.10:00.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj.              w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  pok. nr 008.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu.

 

Oferta sporządzono w formie pisemnej musi zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

– adres zamieszkania( siedziby) oferenta,

– numer PESEL, NIP oferenta,

– datę sporządzenia oferty,

– cenę ofertową,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń- załącznik nr 1.

 

Oferty należy składać  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00 nie później niż do dnia 5 marca 2020r. do godz. 10:00. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego”.

Nie otwierać przed dniem 5 marca 2020r. godz.10:00.

 

 1. Cena wywoławcza:

 

 • MERCEDES BENZ – 9.000,00 zł.     brutto

( słownie: dziewięćtysięcyzłotych 00/100 ).

 

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

 

 • MERCEDES BENZ – Ochotnicza Straż Pożarna Bronów 40B, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Zenonem Antczakiem tel: 504 843 328,

 

8.Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez

Kupującego ceny nabycia.

 • Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 

 • została złożona po wyznaczonym terminie,
 • nie zawiera wszystkich wymaganych danych i dokumentów.

 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

Oświadczenie oferenta załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy załącznik nr 3

 

 

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast