Ogłoszenie dla uczniów: rusza specjalny program dla Was. Warto!
25
09
2017

Ogłoszenie dla uczniów: rusza specjalny program dla Was. Warto!

Dodane przez M. Konieczny 0

Drodzy uczniowie szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

 

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu pn. ”Nowa Jakość Edukacji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa: 8: Edukacja
Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie: 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 

W ramach projektu przewidziane są:

 

1) zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań): 

a) matematyka w pięciu Publicznych Gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew;

b) fizyka w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;

c) chemia w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie oraz w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie;

d) biologia i język niemiecki w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie;

e) geografia w Publicznym Gimnazjum w Taczanowie Drugim;

f) rozwijające kompetencje kluczowe na rynku pracy prowadzone metodą daltońską w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie.

 

2)  zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze:

a) matematyka w pięciu Publicznych Gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew;

b) fizyka w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie;

c) chemia w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Pleszewie oraz w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie;

d) biologia i język niemiecki w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie;

e) geografia w Publicznym Gimnazjum w Taczanowie Drugim.

 

3) zajęcia w Gabinetach terapii pedagogicznej dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów prowadzone w pięciu Publicznych Gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia w 5 gimnazjach Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r. poprzez:

– wzrost wiedzy i podniesienie kompetencji wśród 243 uczniów/uczennic z 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r.

– podniesienie wiedzy i kompetencji 17 nauczycieli z 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew
w okresie do 30.11.2017 r.

– doposażenie 11 klasopracowni i 5 gabinetów terapii pedagogicznej w 5 przedmiotowych gimnazjach w okresie do 30.11.2017 r.

 

III. Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 243 uczniów/uczennic uczęszczających do Gimnazjów w Pleszewie, 17 nauczycieli pracujących w w/w Gimnazjach oraz pięć gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Planowane efekty:

Wśród oczekiwanych rezultatów projektu wymienić można zarówno miękkie, jak i twarde. Rezultatami twardymi projektu będą:

– utworzenie 5 Gabinetów terapii pedagogicznej,

– doposażenie 11 pracowni przedmiotowych,

– doposażonych 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew

Do oczekiwanych rezultatów miękkich zaliczyć można, m.in.:

– zdobycie przez uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności pracy w zespole, komunikowania się, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia, łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy, umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy,

– nabycie/poszerzenie wiedzy/umiejętności dotyczących kompetencji z zakresu doświadczeń
i eksperymentów w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych lub indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego lub technik kreatywnych w nauczaniu matematyki lub konstruowanie IPE-T dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami lub kształtowanie kompetencji kluczowych dot. pracy zespołowej.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji” określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji” dostępny na stronie internetowej Miasta i Gminy Pleszew,  w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

 

Składanie formularzy rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 2012, II piętro) w terminie do dnia 27.09.2017 r.

 

Wzór formularza rekrutacyjnego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń uczestnika stanowią załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach projektu „Nowa Jakość Edukacji”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 8 “Edukacja” Działania 8.1.  “Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałania 8.1.2 “Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast