I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów
06
08
2019

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki: 77/6 o pow. 0,1299 ha; zapisaną w KW nr KZ1P/00031940/0.

Opis nieruchomości: Nieruchomość o kształcie regularnym, z wjazdem z utwardzonej drogi publicznej, częściowo ogrodzona. Znajduje się na niej kilka drzew i krzewów oraz utwardzone wejście do budynku. Zabudowania stanowią budynek dwukondygnacyjny świetlicy – dawnej szkoły oraz ruiny budynku gospodarczego nie nadające się do użytkowania. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, telefoniczne oraz dwa zbiorniki bezodpływowe – szamba. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną.
W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji Bi – inne tereny zabudowane.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla ww. działka określa funkcję: istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031940/0 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) w pokoju Nr 301 – III piętro, o godz. 11/00.
Cena wywoławcza 300.000,00 zł
słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100
(Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu).

Cena za nabycie działki podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 30.000,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do 3 września br. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 10.45 dowodu wpłaty wadium.
Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.
Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w rokowaniach pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.
Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 2 września 2019 r.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 062-7428-347).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pleszew.pl

Pleszew, dnia 6.08.2019 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast