I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
07
07
2020

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

 

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
77/10 845 m² KZ1P/00031940/0
77/11 1125 m²

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Bronowie, niezabudowane i niezagospodarowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieogrodzone. W najbliższym sąsiedztwie położone są nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym, siedliskowym i rolniczym. Droga dojazdowa jest utwardzona o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, oświetlona. Na terenie działek brak przyłączy i sieci, istnieje możliwość przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. W ewidencji gruntów działki w klasyfikacji RIVa (grunty orne).

 

Obie działki mają kształt nieregularny, czworokątny zbliżony do trapezu, a wjazdy na działki nie wymagają urządzenia.

 

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzję o warunkach zabudowy nr AU-7331/WZI/177/09-10 z dnia 9.02.2010r. dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na działce nr 77.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr: KZ1P/00031940/0 – wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301 (IIIp.), w dniu 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 11/00 – dla działki 77/10 i o godz. 12/00 dla działki 77/11.

CENA WYWOŁAWCZA:

dla działki nr 77/10 – 21.125,00 zł

 dla działki nr 77/11 – 28.125,00 zł

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT – 23%).

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj. 4.225,00 zł dla działki nr 77/10 i 5.625,00 zł dla działki nr 77/11 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 10.45 dowodu wpłaty wadium dla działki 77/10 i do godz. 11/45 dla działki nr 77/11.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

 

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni  od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

 

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

 

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 5.08.2020 r.

 

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-347; email: gp@pleszew.pl ).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

 

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl

 

Pleszew, dnia 2.07.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast