Obwieszczenie Burmistrza w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • Obwieszczenie Burmistrza w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych
19
06
2021
kran, woda lecąca z kranu

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych

Dodane przez Anna Bogacz 0
OBWIESZCZENIEz dnia 19 czerwca 2021r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 19 czerwca2021r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia
w korzystaniu z wody z s
ieci wodociągowych.
Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) z uwagi na wystąpienie na terenie gminy nagłej i nadzwyczajnej sytuacji w zakresie dostępu do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co skutkuje zaistnieniem stanu zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz zagrożeniem porządku publicznego, niniejszym zarządzam, co następuje:
§1.
Do dnia 23 czerwca 2021 r. na terenie gminy Pleszew wprowadza się ograniczenie w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych polegające na wyłączeniu możliwości korzystania z wody w celu:
1)podlewania ogrodów, trawników i innych terenów zieleni,
2)mycia pojazdów.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
// dr hab. Arkadiusz Ptak

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast