II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej
29
08
2019

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej

Dodane przez Anna Bogacz 0

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, (dalej: nieruchomości) położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, z zobowiązaniem się Kupującego do zabudowania nieruchomości budynkiem lub budynkami związanymi w całości z prowadzeniem działalności  gospodarczej, z wyłączeniem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o  działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, a także  budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 10.000 m2 w okresie 5 lat od daty nabycia prawa własności nieruchomości  i z zastrzeżeniem, zgodnie z przepisem art. 593 kodeksu cywilnego na rzecz Miasta i Gminy Pleszew prawa odkupu nieruchomości w razie nie wykonania opisanego wyżej zobowiązania Kupującego, a także z zastrzeżeniem, na podstawie art. 16 i art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece ujawnienia prawa odkupu w księdze wieczystej nieruchomości.

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej. Działki gruntowe niezabudowane, stanowiące jeden kompleks gruntowy  o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Działki aktualnie użytkowane rolniczo. Działki nie są uzbrojone, ale istnieją techniczne możliwości doprowadzenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Dojazd do działek utwardzoną drogą gminną z chodnikiem wzdłuż działek ul. Wschodniej i bocznych dróg gminnych nieutwardzonych ul. Polnej i Śmieja Młyn.

Wzdłuż granicy z ulicą Wschodnią przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Obowiązkiem Nabywcy będzie ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu.

 

Działka nr Pow. Nr KW
2247/4 2,1242 ha KZ1P/00017015/3
2243/4 3,2050 ha KZ1P/00036932/6
  pow. łączna 5,3292 ha  

 

Przedmiotowe działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I, uchwalonym Uchwalą Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r., poz. 5552 przeznaczone są:

– na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, ozn. na rys. planu symb. „2P”.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr: KZ1P/00017015/3 i KZ1P/00036932/6 – wolne od obciążeń.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 29 lipca 2019 r. (pierwszy przetarg).

 II przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, w dniu 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) na sali sesyjnej (II piętro; nr 206).

Nr działki godz. przetargu Cena wywoławcza netto Wadium (5% ceny wywoławczej netto) Termin wniesienia wadium
2247/4 11/00 2.131.680,00 zł + należny podatek VAT 106.584,00 zł do 21 października 2019 r.
2243/4

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204),  cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374  w nieprzekraczalnym terminie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 10/45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa  w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka  z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 21.10.2019 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pleszew.pl oraz http.pleszew.pl

 

Pleszew, dnia 29.08.2019 r.

 

 

 

 

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast