II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów
22
11
2019

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki: 77/6 o pow. 0,1299 ha; zapisaną w KW nr KZ1P/00031940/0.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość o kształcie regularnym, z wjazdem z utwardzonej drogi publicznej, częściowo ogrodzona. Znajduje się na niej kilka drzew i krzewów oraz utwardzone wejście do budynku. Zabudowania stanowią budynek dwukondygnacyjny świetlicy – dawnej szkoły oraz ruiny budynku gospodarczego nie nadające się do użytkowania. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, telefoniczne oraz dwa zbiorniki bezodpływowe – szamba. Budynek wyposażony  w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną.

W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji Bi – inne tereny zabudowane.

 

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla ww. działka określa funkcję:  istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

 

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031940/0 – wolne od obciążeń.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 9 września 2019 r.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 3 stycznia 2020 r. (piątek)   w pokoju Nr 301 – III piętro, o godz. 11/00.

 Cena wywoławcza 210.000,00 zł

słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100

(Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu).

 

Cena za nabycie działki podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 21.000,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia br. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 10.45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni  od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w rokowaniach pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa  w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia  27 grudnia 2019 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 062-7428-347).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl

 

Pleszew, dnia 22.11.2019 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast