I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej
03
09
2019

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej

Dodane przez Anna Bogacz 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych, (dalej: nieruchomości) położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, z zobowiązaniem się Kupującego do zabudowania nieruchomości budynkiem lub budynkami związanymi w całości z prowadzeniem działalności  gospodarczej, z wyłączeniem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o  działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, a także  budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 5.000 m2 w okresie 5 lat od daty nabycia prawa własności nieruchomości i z zastrzeżeniem, zgodnie z przepisem art. 593 kodeksu cywilnego na rzecz Miasta i Gminy Pleszew prawa odkupu nieruchomości w razie nie wykonania opisanego wyżej zobowiązania Kupującego, a także z zastrzeżeniem, na podstawie art. 16 i art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece ujawnienia prawa odkupu w księdze wieczystej nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
2445/17 0,0266 ha KZ1P/00039646/5
2445/19 1,9791 ha KZ1P/00017072/0
  pow. łączna 2,0057 ha  

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Pleszewie przy ul. Fabrycznej. Działka nr 2445/19 posiada kształt zbliżony do prostokąta z przyległym trapezem od strony zachodniej. Działka nr 2445/17 ma kształt prostokąta. Dostępne są następujące media uzbrojenia technicznego:

– sieć energetyczna,

– sieć wodociągowa,

– kanalizacja ogólnospławna i deszczowa

– sieć gazowa

– sieć telekomunikacyjna

Nieruchomość jest zagospodarowana. W części południowej zlokalizowany jest budynek administracyjny i portiernia z pomieszczeniami biurowymi. Budynek mieszkalno-socjalny, hala warsztatowo-magazynowo-biurowa, stacja diagnostyczna, kotłownia, warsztat zlokalizowane są w centralnej części nieruchomości. W części północnej i zachodniej zlokalizowany jest budynek garażowy oraz magazyn sprzętu i narzędzi. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie z płyt betonowych. Place manewrowe, magazynowe i parkingi częściowo utwardzone elementami betonowymi (trylinka i kostka brukowa), częściowo nawierzchnia asfaltowa,  częściowo nieutwardzone.

Na terenie nieruchomości znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Dla przedmiotowych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla przedmiotowych działek przewiduje:

– dz. nr 2445/17 – funkcję produkcyjno – składowo – magazynową z zabudową usługową,

– dz. nr 2445/19:

– w części funkcję produkcyjno – składowo – magazynową z zabudową usługową,

– w części funkcję mieszkaniową jednorodzinną,

– w części działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 100/2013 z dnia 3.06.2013 r. (znak sprawy: AU.6730.92.2013) dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku i placów składowych oraz utwardzenie placu składowego na stacjonarny

punkt selektywnej zbiórki odpadów na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2445/5, 2445/9, AM-39, obręb miasto Pleszew.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr: KZ1P/00039646/5 i KZ1P/00017072/0 – wolne od obciążeń.

Nieruchomość obciążona jest do 31 grudnia 2020 r. umową użyczenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Pleszewie.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, w dniu               4 listopada 2019r. (poniedziałek) na sali sesyjnej (II piętro; nr 206).

Nr działki Godz. przetargu Cena wywoławcza netto Wadium (5% ceny wywoławczej netto Termin wniesienia wadium
2445/17 12/00 7.800.000,00 zł + należny podatek VAT 390.000,00 zł do 21 października 2019 r.
2445/19

Zgodnie z art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.          z 2018r. poz. 2204 ze zm.), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż  do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 11/45 dowodu wpłaty wadium. Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni                           od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa                  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości                  i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności                      w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka  z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 21.10.2019 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresami: bip.pleszew.pl i pleszew.pl

 

Pleszew, dnia 2.09.2019 r.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast