I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego,
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego,
14
08
2019

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego,

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:
Działka nr Pow. Nr KW
150/6 0,1024 ha
150/7 0,0886 ha
150/8 0,0743 ha
150/9 0,0750 ha KZ1P/00032361/4
150/10 0,0759 ha
150/12 0,1066 ha
150/13 0,1165 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego wśród terenów o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym i towarzyszącym. Działki niezabudowane i nieogrodzone. Droga dojazdowa jest utwardzona o nawierzchni asfaltowej, z chodnikiem po jednej stronie jezdni, oświetlona. Na terenie działek znajduje się rów.
Działka nr 150/6 ma kształt nieregularny, wydłużony, sześciokątny. Wjazd na działkę wymaga urządzenia.
Działka nr 150/7 ma kształt nieregularny, zbliżony do foremnego, sześciokątny. Wjazd na działkę wymaga urządzenia.
Działka nr 150/8 ma kształt nieregularny, pięciokątny. Wjazd na działkę pośredni, poprzez działkę 150/12, wymaga urządzenia.
Działka nr 150/9 ma kształt regularny, prostokątny. Wjazd na działkę pośredni, poprzez działkę 150/12, wymaga urządzenia.
Działka nr 150/10 ma kształt regularny, prostokątny. Wjazd na działkę pośredni, poprzez działkę 150/12, wymaga urządzenia.
Działka nr 150/12 ma kształt nieregularny, wielokątny, zbliżony do litery L. Działka umożliwia dojazd do trzech działek wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową.
Dz. nr 150/13 ma kształt nieregularny, pięciokątny. Do działki urządzono wjazd z ulicy Bolesława Chrobrego.
W zasięgu nieruchomości znajdują się przyłącza sieci: wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Na terenie przedmiotowej nieruchomości brak przyłączy i sieci.

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przewiduje dla tego terenu funkcję: istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji usługowej ozn. na rys. studium pt. „Kierunki” symbolem „U”. Wydano decyzję nr 186/2011 z dnia 20.07.2011r. znak AU.7331.WZI.6.2011 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działkach nr ewidencyjny 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151 w miejscowości Kowalew, gm. Pleszew.
Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00032361/4 – wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek)
w pokoju Nr 301 – III piętro:
Nr działki godz. przetargu Cena wywoławcza netto Wadium (20% ceny wywoławczej netto) Termin wniesienia wadium
150/6 10/00 49.000,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) 9.800,00 zł
150/7 10/15 48.000,00 zł
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) 9.600,00 zł
150/8 10/30 39.000,00 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) 7.800,00 zł Do 17 września 2019r.
150/9 10/45 39.000,00 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) 7.800,00 zł
150/10 11/00 40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 8.000,00 zł
150/12 11/15 42.000,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) 8.400,00 zł
150/13 11/30 56.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) 11.200,00 zł

Do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT.
Cena za nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9.45 – dla działki nr 150/6; do godz. 10.00 – dla działki nr 150/7, do godz. 10/15 – dla działki nr 150/8; do godz. 10/30 – dla działki nr 150/9; do godz. 10.45 – dla działki nr 150/10, do godz. 11/00 – dla działki nr 150/12; do godz. 11/15 – dla działki nr 150/13 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.
Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w rokowaniach pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 16 września 2019 r.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 062-7428-347).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pleszew.pl i stronie https://pleszew.pl .

Pleszew, dnia 14.08.2019 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast