I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty
26
11
2019

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, z zobowiązaniem się Kupującego do zabudowania nieruchomości budynkiem określonym szczegółowo w decyzji o warunkach zabudowy nr 126/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. (znak sprawy: GP.6730.98.2019) w okresie 4 lat od daty nabycia prawa własności nieruchomości i z zastrzeżeniem, zgodnie z przepisem art. 593 kodeksu cywilnego na rzecz Miasta i Gminy Pleszew prawa odkupu nieruchomości w razie nie wykonania opisanego wyżej zobowiązania Kupującego, a także z zastrzeżeniem, na podstawie art. 16 i art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece ujawnienia prawa odkupu w księdze wieczystej nieruchomości.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka nr Pow. Nr KW
2978 0,7098 ha KZ1P/00014646/4

Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka położona jest w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty, zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym administracji, usytuowanym w zachodniej części działki frontem do ulicy 70 Pułku Piechoty, o bardzo złym stanie technicznym. Działka ma kształt wydłużonego w kierunku wschodnim trójkąta, teren płaski.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydano natomiast decyzję o warunkach zabudowy nr 126/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. (znak sprawy: GP.6730.98.2019) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2978.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr: KZ1P/00014646/4 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301 (IIIp.), w dniu 7 lutego 2020 r. (piątek)) o godz. 11/00.

CENA WYWOŁAWCZA – 600.000,00 zł

słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100.

(Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu).

Cena za nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (60.000,00 zł) wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew           w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 10.45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni                od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa                  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości                  i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 31.01.2020 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl

Pleszew, dnia 27.11.2019 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast