I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew
20
01
2021
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew

Dodane przez M. Konieczny 0

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
63/3 893 m²  

KZ1P/00034410/7

63/4 807 m²
63/5 812 m²
63/6 806 m²

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Kuczkowie.

Działka nr 63/3 ma kształt nieregularny, wielokątny. Wjazd na działkę wymaga urządzenia, możliwy od drogi publicznej.

Działki nr 63/4, 63/5 i 63/6 mają kształt regularny, czworokątny (prostokąt). Wjazdy na działki wymagają urządzenia – z działki 63/7 stanowiącej drogę wewnętrzną.

W zasięgu nieruchomości znajdują się przyłącza sieci: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telefoniczna. W najbliższym sąsiedztwie położone są nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym, siedliskowym i rolniczym.

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział działki nr 63/2, ww. działki zostały wydzielone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy 210/2019 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i 104/2020 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej.

Dla działek 63/4, 63/5 i 63/6 zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działkę nr 63/7 (droga wewnętrzna), w przypadku kiedy nie będą zbywane wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00034410/7 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301 (III p.), w dniu 26 lutego2021 r. (piątek) o godz.: 10/00 – dla działki 63/3; 10/30 dla działki 63/4; 11/00 dla działki 63/5 i 11/30 dla działki 63/6.

CENA WYWOŁAWCZA:

dla działki nr 63/3 – 35.720,00 zł

dla działki nr 63/4 – 32.280,00 zł

dla działki nr 63/5 – 32.480,00 zł

dla działki nr 63/6 – 32.240,00 zł

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT – 23%).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj.: 7.144,00 zł dla działki nr 63/3; 6.456,00 zł dla działki nr 63/4; 6.496,00 zł dla działki nr 63/5 i 6.448,00 zł dla działki nr 63/6 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium tj. do godz. 9/45 dla działki 63/3; do godz. 10/15 dla działki nr 63/4; do godz. 10/45 dla działki nr 63/5 i do godz. 11/15 dla dz. Nr 63/6.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości, stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 18 lutego 2021 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; email: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleszew, dnia 18.01.2021 r.

Wprowadził: M. Konieczny

 
Wielkość czcionki
Kontrast