BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11°° I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących jeden kompleks, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11°° I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących jeden kompleks, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej
02
06
2020

BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11°° I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących jeden kompleks, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej

Dodane przez M. Konieczny 0

BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW

ogłasza w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11°°

I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących jeden kompleks, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

Działka nr Powierzchnia Księga wieczysta
101/4 0,0669 ha KZ1P/00018955/1
102/1 0,0473 ha
103/2 0,0051 ha KZ1P/00018956/8
Pow. łączna 0,1193 ha

 

CENA WYWOŁAWCZA – 29.825,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT.

Rokowania odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (pok. 301 – III piętro).

Opis nieruchomości: Kompleks działek o kształcie nieregularnym, pięciokątnym, nieforemnym, teren niezabudowany i nieogrodzony. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej i elektroenergetycznej. Droga dojazdowa jest utwardzona o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem po zachodniej stronie, oświetlona. Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna oraz dwa słupy. W ewidencji gruntów działki zapisane jako grunty orne klasy RV. Nieruchomość usytuowana jest w odległości ok. 3 km od centrum Pleszewa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym i rolniczym.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla „Pod Lasem” we wsi Zielona Łąka gm. Pleszew, działki oznaczone są jednostką bilansową Mj/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą, nieuciążliwą działalnością usługową.

 

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr KZ1P/00018955/1 i KZ1P/00018956/8 – wolne od obciążeń.

Terminy przeprowadzonych przetargów:

–    pierwszy przetarg w dniu 20 stycznia 2020 r.,

–    drugi przetarg w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Z warunkami rokowań, które szczegółowo będą określać sposób przeprowadzenia rokowań oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która rokowania wygra, można będzie zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 302, tel. 062-7428-347). Miasto i Gmina Pleszew odstępuje od podania dodatkowych warunków rokowań.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do wpłacenia w pieniądzu zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów, w wysokości 20% ceny wywoławczej netto (5.965,00 zł) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2020 r. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew do godz. 13ºº.

Kopertę należy zaopatrzyć dodatkowo w napis: „I rokowania – nieruchomość położona  w miejscowości Zielona Łąka”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (NIP, Regon, wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej).
  1. datę sporządzenia zgłoszenia,
  2. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  1. proponowaną cenę  i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży.

Zaliczka przepada jeżeli wyłoniony w drodze rokowań nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy rokowań nie wygrali zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub w ratach jednak nie więcej niż 3 raty:

–     I rata – umniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę (podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości),

–    II rata wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu ¾ stopy redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski podlega zapłacie do dnia 30 czerwca 2021 r.

–    III rata wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu ¾ stopy redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski podlega zapłacie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące  w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w rokowaniach pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w rokowaniach winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 3.07.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia  rokowań  z uzasadnionej  przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie – p. 302, tel. 062-7428-345 w godzinach urzędowania.

Pleszew, dnia 2.06.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast