BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów
28
08
2020

BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów

Dodane przez Anna Bogacz 0

BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW

ogłasza w dniu 6 października 2020 r. (wtorek) o godz. 10°°

 

II rokowania po dwóch przetargach i pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

 

  1. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0.

CENA WYWOŁAWCZA – 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

 

Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu.

 

Rokowania odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (pok. 301 – III piętro).

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość o kształcie regularnym, z wjazdem z utwardzonej drogi publicznej, częściowo ogrodzona. Znajduje się na niej kilka drzew i krzewów oraz utwardzone wejście do budynku. Zabudowania stanowią budynek dwukondygnacyjny świetlicy – dawnej szkoły oraz ruiny budynku gospodarczego nie nadające się do użytkowania. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, telefoniczne oraz dwa zbiorniki bezodpływowe – szamba. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i telefoniczną.

 

W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji Bi – inne tereny zabudowane.

 

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla ww. działki określa funkcję:  istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

 

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031940/0 – wolne od obciążeń.

 

Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań:

–    pierwszy przetarg w dniu 9 września 2019 r.,

–    drugi przetarg w dniu 3 stycznia 2020 r.,

–    pierwsze rokowania w dniu 20 marca 2020 r.

 

Z warunkami rokowań, które szczegółowo będą określać sposób przeprowadzenia rokowań oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która rokowania wygra, można będzie zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 302, tel. 062-7428-347). Miasto i Gmina Pleszew odstępuje od podania dodatkowych warunków rokowań.

 

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do wpłacenia w pieniądzu zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów, w wysokości 20% ceny wywoławczej (34.000,00 zł) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  5 października 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew do godz. 13ºº.

 

Kopertę należy zaopatrzyć dodatkowo w napis: „II rokowania – nieruchomość położona  w miejscowości Bronów – nie otwierać przed dniem 6 października 2020 r., przed godz. 10/00.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

lub inny podmiot (NIP, Regon, wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej).

  1. datę sporządzenia zgłoszenia,
  2. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń,

  1. proponowaną cenę  i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży.

Zaliczka przepada jeżeli wyłoniony w drodze rokowań nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy rokowań nie wygrali zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni   od zamknięcia rokowań.

 

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub w ratach jednak nie więcej niż 3 raty:

–     I rata – umniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę (podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości),

–    II rata wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu ¾ stopy redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski podlega zapłacie do dnia 20 czerwca 2021 r.

–    III rata wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu ¾ stopy redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski podlega zapłacie do dnia 20 czerwca 2022 r.

 

Nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego.

 

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące  w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w rokowaniach pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa  w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

 

Cudzoziemiec biorący udział w rokowaniach winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 29.09.2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia  rokowań  z uzasadnionej  przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie – p. 302, tel. 062-7428-347 w godzinach urzędowania.

 

Pleszew, dnia 28.08.2020 r.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast