BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ogłasza II rokowania po dwóch przetargach i pierwszym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ogłasza II rokowania po dwóch przetargach i pierwszym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin
01
09
2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ogłasza II rokowania po dwóch przetargach i pierwszym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin

Dodane przez Anna Bogacz 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

ogłasza w dniu 9 października 2020 r. (piątek)

 

II rokowania po dwóch przetargach i pierwszym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  1. nr 80/1 o pow. 0,1298 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8 (godz. rokowań 10°°)
  2. nr 80/2 o pow. 0,1297 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8 (godz. rokowań 11°°)

 

CENA WYWOŁAWCZA
Nr działki Cena słownie
80/1 36.344,00 zł trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 00/100
80/2 36.316,00 zł trzydzieści sześć tysięcy trzysta szesnaście  złotych 00/100

Powyższe kwoty nie podlegają opodatkowaniu.

Rokowania odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (pok. 301 – III piętro).

Opis nieruchomości: Działki posiadają kształt prostokątny, aktualnie użytkowane jako tereny zielone. Na działkach znajdują się pozostałości po starej zabudowie, fundamentach budynku mieszkalnego (kamienie polne), a na dz. nr 80/2 stara pompa żeliwna i studnia, aktualnie nieczynna. Na działkach znajdują się samosiewy dzikich drzew owocowych.

W ewidencji gruntów działki w klasyfikacji B – tereny mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działki oznaczone są symb. MU jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Działki objęte umową dzierżawy do 31 sierpnia 2023 r.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017377/8 – wolne od obciążeń.

Terminy przeprowadzonych przetargów: 9 września 2019 r. (pierwszy przetarg); 3 stycznia 2020 r.

(drugi przetarg)

Termin pierwszych rokowań: 3 kwietnia 2020 r.

Z warunkami rokowań, które szczegółowo będą określać sposób przeprowadzenia rokowań oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która rokowania wygra, można będzie zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 302, tel. 062-7428-347). Miasto i Gmina Pleszew odstępuje od podania dodatkowych warunków rokowań.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do wpłacenia w pieniądzu zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów, w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. dla działki nr 80/1 – 7.268,80 zł; dla dz. nr 80/2 – 7.263,20 zł) na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2020 r. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  8 października 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew do godz. 13ºº.

Kopertę należy zaopatrzyć dodatkowo w napis: „II rokowania – nieruchomość położona  w miejscowości Borucin – dz.nr 80/1 bądź 80/2 (nie otwierać do dnia 9 października 2020 r., do godz. 10/00 bądź 11/00)”. W zależności na którą działkę składana będzie oferta.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

lub inny podmiot (NIP, Regon, wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej).

  1. datę sporządzenia zgłoszenia,
  2. oświadczenie, że  zgłaszający  zapoznał  się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń,

  1. proponowaną cenę  i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży.

Zaliczka przepada jeżeli wyłoniony w drodze rokowań nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy rokowań nie wygrali zaliczkę zwraca się w terminie nie później niż 3 dni  od zamknięcia rokowań.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub w ratach jednak nie więcej niż 3 raty (dotyczy jednej i drugiej działki):

–     I rata – umniejszona o wcześniej wpłaconą zaliczkę (podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości),

–    II rata wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu ¾ stopy redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski podlega zapłacie do dnia 30 czerwca 2021 r.

–    III rata wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu ¾ stopy redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski podlega zapłacie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w rokowaniach pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w rokowaniach winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 2.10.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia  rokowań  z uzasadnionej  przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie – p. 302, tel. 062-7428-347 w godzinach urzędowania.

 

Pleszew, dnia 1.09.2020 r.

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast