BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, położonego w Kowalewie przy ul. Kowalewiec 2
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, położonego w Kowalewie przy ul. Kowalewiec 2
01
09
2020

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, położonego w Kowalewie przy ul. Kowalewiec 2

Dodane przez Anna Bogacz 0

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, położonego w Kowalewie przy ul. Kowalewiec 2, na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2, KW nr KZ1P/00018632/1. W Księdze Wieczystej dział III i IV wolne od wpisów.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w obszarze ustalonym, jako „istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.”

Lokal użytkowy nr 3 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą wiatrołap, skrytka, kuchnia, łazienka i dwie sale o łącznej pow. użytkowej 61,43 m². Lokal wymaga remontu.

Współudział w gruncie i częściach wspólnych 22/100.

Przetarg odbędzie się 7 października 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, pokój Nr 301 (poddasze),

cena wywoławcza 55.025,00 zł.

Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 11.005,00 zł wyłącznie w pieniądzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374, w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2020 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9.45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej.

Regulamin przetargu określać będzie wysokość kwot postąpienia oraz skutki uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę, która przetarg wygra.

Z regulaminem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 62 7428 345).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu bip.pleszew.pl .

 

Pleszew, dnia 1 września 2020 r.

 

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast