BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew
  • Powrót do strony głównej
  • News
  • BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew
16
11
2020
Ogłoszenia miasta i gminy: herb pleszewa na szarym tle

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew

Dodane przez M. Konieczny 0

 

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
77/2 1233 m²  

 

KZ1P/00031940/0

77/3 935 m²
77/4 791 m²
77/7 1126 m²
77/8 765 m²
77/9 668 m²

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Bronowie.

Działki nr 77/2 i 77/3 mają kształt nieregularny, czworokątny (trapez). Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazdy na działki wymagają urządzenia.

Działka nr 77/4 ma kształt regularny, czworokątny (prostokąt). Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę z drogi wewnętrznej (dz. 77/5).

Działka nr 77/7 ma kształt regularny, czworokątny (prostokąt). Teren niezabudowany, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę z drogi wewnętrznej (dz. 77/5).

Działka nr 77/8 ma kształt nieregularny, czworokątny (prostokąt). Teren niezabudowany, od strony drogi ogrodzony zużytym płotem, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę wymaga urządzenia.

Działka nr 77/9 ma kształt nieregularny, czworokątny (trapez). Teren niezabudowany od strony drogi ogrodzony zużytym płotem, nieutwardzony, niezagospodarowany. Wjazd na działkę nie wymaga urządzenia.

Na terenie nieruchomości brak przyłączy i sieci.

Dla działek nr 77/4 i 77/7 zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działkę nr 77/5 (droga wewnętrzna) na rzecz każdoczesnego właściciela  nieruchomości.

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzję o warunkach zabudowy nr AU-7331/WZI/177/09-10 z dnia 9.02.2010r. dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na działce nr 77.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr: KZ1P/00031940/0 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301 (IIIp.), w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz.: 10/00 – dla działki 77/2: 10/30 dla działki 77/3; 11/00 dla działki 77/4; 11/30 dla działki 77/7; 12/00 dla działki 77/8 i 12/30 dla działki 77/9.

CENA WYWOŁAWCZA:

dla działki nr 77/2 – 40.689,00 zł

dla działki nr 77/3 – 30.855,00 zł

dla działki nr 77/4 – 26.103,00 zł

dla działki nr 77/7 – 37.158,00 zł

dla działki nr 77/8 – 25.245,00 zł

dla działki nr 77/9 – 22.044,00 zł

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT – 23%).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj. 8.137,80 zł dla działki nr 77/2; 6.171,00 zł dla działki nr 77/3; 5.220,60 zł dla działki nr 77/4; 7.431,60 zł dla działki nr 77/7; 5.049,00 zł dla działki nr 77/8 i  4.408,80 zł dla działki nr 77/9 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9/45 dowodu wpłaty wadium dla działki 77/2; do godz. 10/15 dla działki nr 77/3; do godz. 10/45 dla działki nr 77/4; do godz. 11/15 dla dz. Nr 77/7; do godz. 11/45 dla dz. Nr 77/8 i do godz. 12/15 dla dz. 77/9.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni  od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa                  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości                  i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 11 grudnia 2020 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl

 

 

Pleszew, dnia 13.11.2020 r.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast