Blisko 100 tysięcy złotych dla najzdolniejszych uczniów
17
11
2020
zdjeciue demontsracyjne: młodzież szkolna

Blisko 100 tysięcy złotych dla najzdolniejszych uczniów

Dodane przez M. Konieczny 0

Ponad 94 tysiące złotych przeznaczono w tym roku na stypendia Miasta i Gminy Pleszew dla najzdolniejszych uczniów. Z uwagi na pandemię, tradycyjna listopadowa gala wręczenia stypendiów przez władze samorządowe nie mogła się odbyć. Pomimo tego, środki zostały przelane na konta rodziców/opiekunów.

 

W roku szkolnym 2019/2020  stypendium zdobyło 312 osób z 9 szkół.  Burmistrz Arkadiusz Ptak nie rezygnował z „osobistego” pogratulowania stypendystom. W porozumieniu z dyrekcjami szkół, zorganizował wejście live podczas e-lekcji.

 

Warto zaznaczyć, że o stypendium z budżetu naszego samorządu mogą ubiegać się uczniowie i „świeżo upieczeni” absolwenci wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy, również tych dla których samorząd nie jest organem prowadzącym (np. szkół stowarzyszeniowych).  Aby otrzymać finansowe wsparcie, trzeba m.in. zdobyć  średnią ocen rocznych minimum 5,40 lub zdobyć co najmniej 95% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych objętych egzaminem ósmoklasisty lub zostać finalistą bądź laureatem konkursu / olimpiady przedmiotowej na wysokim szczeblu.

 

Pierwsze stypendia MiG przyznano w  Pleszewie w roku 2006. Od kilku lat liczba uczniów osiągających wymagane wyniki rośnie, a  od dwóch lat przekracza trzysta.  Biorąc pod uwagę fakt, że łączna populacja młodych ludzi w klasach IV- VIII w ubiegłym roku szkolnym wynosiła w Mieście i Gminie 1676 osób, odsetek stypendystów należy uznać za wysoki.

Stypendia 2020 – informacja burmistrza

Pełne wymagania dotyczące przyznania stypendiów:

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: szkół podstawowych począwszy od klasy IV, uczęszczający do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskali średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,40 (obliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania – kwota 300 zł

 

2) zdobyli co najmniej 95% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych objętych egzaminem ósmoklasisty i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania- kwota 300 zł

 

3) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami konkursów: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych – o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r 13 poz. 125 ze zmianami) – kwota 600 zł

 

4) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami olimpiad: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiad tematycznych – w zawodach trzeciego stopnia (centralnych),organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami) – kwota 600 zł

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie: szkół ponadgimnazjalnych, kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum (w okresie ich funkcjonowania) oraz szkół ponadpodstawowych, kształcących młodzież bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczający do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, spełniający jeden z poniższych warunków:

 

1) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami olimpiad: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiad tematycznych – w zawodach trzeciego stopnia (centralnych),organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami) – kwota 600 zł

 

2) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami turniejów obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami) – kwota 600 zł

Foto użyte na stronie głównej: freepik.com

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast