Władze i wydziały Urzędu Miasta i Gminy
Ważne dokumenty i akty prawne
Podatki
Własna działalność gospodarcza
Gospodarowanie Odpadami

Urząd Miasta i Gminy

Marian Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
jedruszek
Marian Adamek
Burmistrz­
Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek
Sekretarz
Miasta i Gminy Pleszew

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew, Rynek 1
tel. +48 62 7428-300, +48 62 7428-301

godz. otwarcia: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30


NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602

Miasto i Gmina Pleszew

NIP: 608-00-74-221

REGON: 250855297

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA I GMINY ORAZ ICH NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE
SEKRETARIAT
TELEFON:

(+48 62) 74­28-300 – centrala telefoniczna
(+­48 62)­ 7428-310 – sekretariat
Biuro obsługi Interesanta – połączenie VOIP

e-mail: napisz
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
TELEFON:
(+48 62) 7428-351
(+48 62) 7428-352
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Jarosław Krawczyk

Do zadań Wydziału Architektury i Urbanistyki (AU):

 1. prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
  Pleszew,
 2. prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją
  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie
  Miasta i Gminy Pleszew,
 3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
 4. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego,
 5. okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  wynikających zrealizacji planu miejscowego,
 6. ewidencja zatwierdzonych planów i zmian,
 7. opinie urbanistyczne o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach
  zagospodarowania przestrzennego,
 8. ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w formie decyzji,
 9. przeprowadzanie rozpraw administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji
  owarunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu w przypadku
  braku miejscowego planu zagospodarowania terenu,
 10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i
  zagospodarowania terenu,
 11. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
 12. opiniowanie rozwiązań architektoniczno – urbanistycznych projektowanych zamierzeń inwestycyjnych,
 13. wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
 14. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 15. ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji,
 16. ustalanie opłat eksploatacyjnych określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. -
  Prawo geologiczne i górnicze i egzekucja,
 17. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.
WYDZIAŁ ROZWOJU I ANALIZ
TELEFON:
(+48 62) 7428-340
(+48 62) 7428-341
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Andrzej Liskowski

Do zadań Wydziału Rozwoju i Analiz (WR):

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 2. wykonywanie obsługi informacyjnej podmiotów gospodarczych,
 3. wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów
  alkoholowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich sprzedażą,
 4. identyfikowanie źródeł i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na
  realizację zadań Miasta i Gminy Pleszew,
 5. tworzenie i koordynacja prac przy opracowywaniu dokumentów strategicznych
  Miasta i Gminy Pleszew, tj. Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego,
  Lokalnego Planu Rewitalizacji,
 6. monitoring wdrażania dokumentów strategicznych Miasta i Gminy Pleszew,
 7. organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, rolników itp. z zakresu Unii Europejskiej
  i pozyskiwania środków zewnętrznych,
 8. opracowywanie ofert we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami o
  terenach inwestycyjnych,
 9. zbieranie ofert handlowych i inwestycyjnych napływających z kraju i zagranicy
  oraz przekazywanie ich zainteresowanym jednostkom bądź instytucjom,
 10. współdziałanie i uczestnictwo w pracach organizacji gospodarczych,
  stowarzyszeniach, których członkiem jest Miasto i Gmina,
 11. współpraca z różnymi organizacjami okołobiznesowymi i instytucjami
  pozarządowymi,
 12. prowadzenie biblioteki literatury fachowej w zakresie przedmiotowym wydziału,
 13. rozliczanie wpływów z targowiska miejskiego oraz opłat za jego prowadzenie,
 14. koordynowanie robót publicznych, interwencyjnych i innych aktywnych metod
  zwalczania bezrobocia, współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Urzędem
  Pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy itp.
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
TELEFON:
(+48 62) 7428-345
(+48 62) 7428-346
(+48 62) 7428-347
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Grażyna Rembiasz-Głowacka

Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (GR):

 1. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi, dobrowolne wykupu
  nieruchomości,
 2. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 3. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą, oddaniem w
  użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użyczenie gruntów komunalnych
  osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym,
 4. orzekanie o wygaśnięciu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
 5. ustalanie i naliczanie opłat za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem
  gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
 6. wydawanie decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo
  własności,
 7. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za
  grunty zajęte pod drogi,
 8. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich i
  planistycznych,
 9. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży,
 10. prowadzenie spraw dotyczących dzierżawy gruntów oraz umów najmu lokali
  użytkowych,
 11. przygotowanie wniosków do sądu o egzekwowanie opłat z tytułu użytkowania
  wieczystego, trwałego zarządu, dzierżaw i innych w zakresie spraw
  prowadzonych przez wydział,
 12. zabezpieczenie gruntów na potrzeby ogródków działkowych,
 13. zarządzanie mieniem gminnym nie przekazanym w użytkowanie wieczyste,
  trwały zarząd lub użyczenie.
 14. inwentaryzacja (prowadzenie rejestru) mienia komunalnego (grunty, budynki
  użytkowe, mieszkalne),
 15. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości,
 16. wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości,
 17. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 18. współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie pojawiania się
  chwastów, chorób i szkodników oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
 19. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób
  zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 20. wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących posiadania i prowadzenia
  gospodarstwa rolnego,
 21. udział w szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
  produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku klęski suszy, gradobicia,
  nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi,
  huraganu, pożaru lub plagi gryzoni,
 22. prowadzenie spraw związanych z leśnictwem i łowiectwem,
 23. współpraca z sołtysami, naliczanie diet miesięcznych sołtysom i przewodniczącym
  zarządów osiedli,
 24. prowadzenie całokształtu spraw związanych z pracą Miejsko Gminnego Komitetu
  Przeciwpowodziowego,
 25. sprawowanie nadzoru nad świetlicami wiejskimi w zakresie inwentaryzacji
  mienia,
 26. współpraca z Pleszewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 27. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
TELEFON
(+48 62) 7428-349
(+48 62) 7428-350
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Paulina Kwaśniewska

Do zadań Wydziału Inwestycyjnego (WI):

 1. udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych uwzględniającym strategię rozwoju gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i lokalne potrzeby społeczne,
 2. planowanie zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych,
 3. zlecanie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi sporządzania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizowane zadania inwestycyjne wraz uzgodnieniami rozwiązań projektowych,
 4. odbiór sporządzonej dokumentacji projektowej,
 5. zlecanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wykonania realizowanych zadań inwestycyjnych tzn.:
  1. propozycja wyboru trybu postępowania i sposobu ogłoszenia
  2. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do sprzedaży potencjalnym oferentom
  3. współudział z Referatem Zamówień Publicznych w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 6. kontrola nad realizacją inwestycji pod względem technicznym i finansowym,
 7. przeprowadzanie odbiorów końcowych realizowanych inwestycji i przygotowanie dokumentacji do przekazania obiektu do użytkowania wraz z rozliczeniem kosztów inwestycji,
 8. przygotowywanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosków o dotację i kredyty na dofinansowanie inwestycji (projektów budowlanych, kosztorysów, harmonogramów itp.)
 9. przestrzeganie harmonogramów realizacji inwestycji,
 10. wspomaganie gminnych jednostek kultury oraz jednostek budżetowych gminy w zakresie ustalania technicznych warunków inwestycji,
 11. współudział w rozliczaniu środków z funduszy pomocowych.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
TELEFON:
(+48 62) 7428-342
(+48 62) 7428-343
(+48 62) 7428-344
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik: Roman Łukasik

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK):

 1. zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, drogi, mosty, elementy małej architektury) oraz dbałość o ich rozbudowę,
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie dróg, wodociągów i kanalizacji, sieci oświetleniowej, wiat autobusowych, pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów OSP,
 3. współdziałanie z innymi podmiotami przy uzbrajaniu terenów budowlanych i realizacji inwestycji na terenie gminy w tym budownictwa komunalnego,
 4. wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji,
 5. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Miasta
  i Gminy Pleszew,
 6. prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu komunikacji miejskiej i lokalnego transportu zbiorowego,
 7. prowadzenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania,
 8. prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz grobów poległych w obronie ojczyzny,
 9. prowadzenie całokształtu zagadnień z zakresu ochrony środowiska w tym GFOSiGW i naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 10. nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej,
 11. nadzór nad administrowaniem Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie,
 12. prowadzenie ewidencji stanu przyrody,
 13. dbałość o czystość i porządek na zarządzanych terenach,
 14. pomoc w prowadzeniu zadań Gminnej Spółki Wodnej w Pleszewie w tym opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie urządzeń melioracji wodnej,
 15. nadzór nad utrzymaniem i funkcjonowaniem szaletów miejskich,
 16. zapewnienie funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego,
 17. zapewnienie utrzymania, prawidłowego działania i zakładanie nowych placów zabaw dla dzieci,
 18. utrzymanie, remonty i modernizacja oraz budowa placów gier i zabaw,
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 20. prowadzenie dokumentacji dotyczącej nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których gmina posiada akcje lub udziały,
 21. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

W ramach wydziału funkcjonuje:

- Referat Gospodarki Odpadami, ul. Fabryczna 5 (Biurowiec Przedsiębiorstwa Komunalnego)

WYDZIAŁ FINANSOWY
TELEFON:
(+48 62) 7428-324 – Skarbnik Miasta i Gminy
(+48 62) 7428-322 – Sekcja budżetowa
(+48 62) 7428-328 – Wymiar podatków
(+48 62) 7428-326 – Kasa UMiG
(+48 62) 7428-327 – Sekcja podatków
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Skarbnik: Janina Ciupa

Do zadań Wydziału Finansowego (FN):

 1. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 2. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 3. przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie podatku od nieruchomości i rolnego,
 4. przygotowywanie decyzji określających wysokość należnego podatku od środków transportowych i od posiadania psów,
 5. dokonywanie zmian w wymiarach podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 7. prowadzenie urządzeń księgowych związanych z budżetem organu gminy,
 8. prowadzenie ewidencji podatników,
 9. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 10. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 11. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 12. przygotowanie decyzji dotyczących zwolnień i ulg podatkowych oraz odroczeń
  i rozkładania na raty podatków i opłat,
 13. wydawanie zaświadczeń o fakcie posiadania gospodarstwa rolnego oraz osiąganych dochodach,
 14. wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych,
 15. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
 16. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
 17. sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 18. sporządzanie wniosków do MF, poprzez RIO w zakresie ulg ustawowych,
 19. prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o opłacie skarbowej.
 20. prowadzenie kasy – przyjmowanie wpłat od podatników i wystawianie KP na podatki
  i opłaty lokalne oraz inne należności,
 21. prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie bilansu,
 22. udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Miasta i Gminy,
 23. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta
  i Gminy,
 24. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie zadań zleconych,
 25. zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
 26. sporządzanie listy płac, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS, FP),
 27. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 28. prowadzenie kart obiektów środków trwałych,
 29. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalenie wyniku finansowego,
 30. sporządzanie sprawozdanie SG – 01 Statystyka Gminy dotyczącego inwestycji i środków trwałych,
 31. rozliczenie inwentaryzacji,
 32. przygotowanie sprawozdań finansowych,
 33. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu oraz BOSS,
 34. prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT,
 35. rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
 36. aktualizacja planu kont,
 37. sporządzanie i aktualizacja instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 38. prognozowanie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy i ustalenie wysokości wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 39. opracowanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie
  z obowiązującymi aktami normatywnymi,
 40. sprawdzanie zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy i przekładanie tych planów do zatwierdzenia Burmistrzowi,
 41. koordynowanie przygotowania i opiniowania jednostkowych planów finansowych, w tym planu finansowego Urzędu,
 42. kontrolowanie i nadzorowanie planu finansowego jednostek budżetowych,
 43. sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetu,
 44. przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie procedury uchwalania budżetu,
 45. sporządzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji szczegółowej planu dochodów
  i wydatków,
 46. przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie, w tym również w funduszu celowym i środkach specjalnych,
 47. analiza zgodności realizacji dochodów i wydatków z przyjętymi harmonogramami dochodów i wydatków budżetu,
 48. sporządzanie informacji i sprawozdań do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy,
 49. przyjmowanie sprawozdań od wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy
  i sporządzanie na ich podstawie sprawozdań zbiorczych z wykonania dochodów
  i wydatków,
 50. sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
 51. nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu,
 52. przygotowanie analiz, opinii i ocen dotyczących zobowiązań finansowych,
 53. kontrolowanie poziomu deficytu budżetu,
 54. kontrola realizacji wykonania budżetu i wnioskowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej,
 55. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 56. dokonywanie analiz ekonomicznych,
 57. przygotowanie wniosków kredytowych (pożyczkowych),
 58. współudział w rozliczaniu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

W ramach Wydziału funkcjonuje:
- Referat ds. podatków i opłat lokalnych (FNp)

- Referat ds. windykacji

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
TELEFON:
(+48 62) 7428-334
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Małgorzata Klak

Do zadań Wydziału Organizacyjnego (OR):

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 2. zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
 3. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń,
 4. wykonywanie zadań związanych z wyborami oraz referendum,
 5. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy z wyłączeniem jednostek oświatowych,
 6. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
 7. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu,
 10. zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p. poż. w Urzędzie,
 11. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
 12. prowadzenie ewidencji środków trwałych stanowiących wyposażenie Urzędu,
  z wyjątkiem sprzętu komputerowego,
 13. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i ubezpieczeniem obiektów Urzędu,
 14. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
 15. planowanie prac remontowych w Urzędzie,
 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 17. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 18. prowadzenie dokumentacji związanej z członkowstwem gminy w Stowarzyszeniach.

W ramach Wydziału funkcjonuje:
A. Biuro Obsługi Interesantów ( ORb), do którego zadań należy:
1) udzielanie informacji o właściwości rzeczowej Urzędu i poszczególnych jego wydziałów,
2) kserowanie urzędowych dokumentów,
3) przygotowanie korespondencji Urzędu do wysyłki,
4) udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków i druków stosowanych w Urzędzie,
5) obsługa centrali telefonicznej.

B. Sekretariat, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie korespondencji Burmistrza, Zastępców i Sekretarza,
 2. organizowanie narad Burmistrza i Zastępców,
 3. prowadzenie rejestru wpływających pism, faktur i rachunków.
URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
TELEFON:
(+48 62) 7428-332 – Kierownik wydziału
(+48 62) 7428-319 – USC
(+48 62) 7428-314 – Sprawy meldunkowe
(+48 62) 7428-315 – Dowody osobiste
e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Hanna Nawrot

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (OB) :

 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 2. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 3. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 7. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa,
 8. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 9. przygotowywanie wniosków nadanie medali „za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości wręczenia medali przez Burmistrza,
 10. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów,
 11. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 12. ustalanie treści aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych,
 13. współpraca z Ambasadami i Konsulatami z całego świata w zakresie obsługi obywateli przebywających za granicą w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów i odpisów tych aktów,
 14. dokonywanie zmian imion i nazwisk,
 15. ustalanie pisowni imion i nazwisk,
 16. wykonywanie zadań związanych z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, Prezydenta, ławników oraz referendum,
 17. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 18. sporządzanie wykazów osób zmarłych dla urzędów skarbowych,
 19. sporządzanie wykazu poborowych i przedpoborowych,
 20. prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 21. wykonywanie zadań związanych z ochroną p.poż. oraz działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,
 22. organizacja i realizacja zaopatrzenia jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pleszew w sprzęt i wyposażenie zapewniające utrzymanie gotowości bojowej,
 23. prowadzenie ewidencji majątku OSP i OC,
 24. koordynowanie spraw związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie Miasta
  i Gminy Pleszew,
 25. przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, nadzór
  i kontrola nad prawidłowym ich przeprowadzaniem oraz cofanie tych zezwoleń jeśli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 26. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej oraz wydawanie decyzji o zakazie ich odbycia,
 27. wydawanie decyzji dotyczących prowadzenia imprez masowych,
 28. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
 29. współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz informatykiem w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych,
 30. obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Reagowania,
 31. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

W ramach Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich funkcjonuje Kancelaria Tajna do zadań której należy:

 1. rejestrowanie dokumentów niejawnych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytworzonych na potrzeby wewnętrzne Urzędu,
 2. wysyłanie dokumentów wytworzonych w Urzędzie do adresatów,
 3. udostępnianie dokumentów niejawnych osobom upoważnionym, posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
 4. kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do archiwizacji,
 5. współpraca z Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony Informacji Niejawnych.
WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
TELEFON:
(+48 62) 7428-337
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Przemysław Marciniak

Rzecznik prasowy: Anna Bogacz

Do zadań Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (WK):

 1. koordynacja współpracy Miasta i Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 2. koordynowanie imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu
  i rekreacji we współpracy z klubami sportowymi, organizacjami sportowo- rekreacyjnymi, a w szczególności z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pleszewie,
 3. organizowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz współdziałanie
  z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Domem Kultury i Muzeum Regionalnym,
 4. współpraca z organizacjami kulturalnymi oraz amatorskim ruchem artystycznym,
 5. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 6. organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych i gminnych,
 7. zapewnienie serwisu fotograficznego,
 8. określanie potrzeb finansowych w budżecie miasta i gminy na działalność w zakresie sportu, kultury i rekreacji,
 9. prowadzenie dokumentacji i obsługa Komisji d.s. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 10. współpraca z zakładami lecznictwa otwartego i domami pomocy społecznej
  w zakresie organizacji leczenia odwykowego i współpraca z klubami AA,
 11. opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 12. sporządzanie projektu planu finansowego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 13. koordynowanie działań organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 14. współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia,
 15. prowadzenia całokształtu zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez gminę,
 16. promocja pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy przy zastosowaniu różnych form i technik np, foldery, gadżety, filmy, wystawiennictwo na targach firm z terenu Miasta i Gminy, umieszczanie ofert firm lokalnych w komputerowych bankach danych itp.
 17. prowadzenie całokształtu spraw w zakresie nawiązywania przez Miasto i Gminę kontaktów z innymi miastami i gminami zarówno w kraju, jak i zagranicą,
 18. stała koordynacja współpracy z zagranicznymi miastami partnerskimi,
 19. przygotowanie i nadzór nad realizacją programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

W ramach Wydziału funkcjonuje Rzecznik Prasowy(WKr), do którego obowiązków należy:

 1. kształtowanie polityki informacyjnej przy współpracy Kierownictwa Urzędu,
 2. zbieranie informacji o pracy Urzędu i jednostek mu podległych oraz przekazywanie tych informacji mediom,
 3. zbieranie, opracowywanie i przekazywanie mediom informacji o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy,
 4. informowanie mediów o sesjach Rady Miejskiej i przekazywanie materiałów o jej pracy,
 5. uczestnictwo w ważniejszych wydarzeniach medialnych mających miejsce na terenie gminy,
STRAŻ MIEJSKA
TELEFON

(+48 62 ) 742 83 33

e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Komendant Straży Miejskiej: p.o. Jan Lisiecki

Do zadań Straży Miejskiej (SM):

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczenia śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
  i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
WYDZIAŁ EDUKACJI
KONTAKT (+48 0 62) 742 83 55
fax (+48 0 62)
742 83 39
kierownik (+48 0 62) 742 83 11

e-mail: napisz
KOMPETENCJE

Kierownik wydziału: Ilona Błaszczyk

Do zadań Wydziału Edukacji (WE):

 1. organizowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz opracowywania statutów dla nowotworzonych jednostek oświatowych,
 2. planowanie sieci przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz granic ich obwodów,
 3. zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto i Gminę,
 4. analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę,
 5. przeprowadzanie wycinkowych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę,
 6. prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
 7. planowanie, podział i rozliczanie udzielonych dotacji dla niepublicznych szkół i placówek,
 8. prowadzenie baz danych w ramach systemu informacji oświatowej oraz obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
 9. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę,
 10. koordynowanie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i prowadzenia spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki,
 11. prowadzenie obsługi stypendialnej dla uczniów,
 12. promowanie osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności oraz wspieranie samorządności uczniowskiej,
 13. organizowanie dowozów uczniów do szkół,
 14. współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami,
 15. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych,
 16. planowanie przedsięwzięć oświatowych w zakresie pozostałej działalności oświatowej,
 17. planowanie budżetów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz monitorowanie i analiza ich realizacji,
 18. analiza zasadności zmian w budżetach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz ich formalnego wdrażania,
 19. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 20. przygotowanie projektów planów inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych,
 21. monitorowanie realizacji inwestycji i remontów w jednostkach oświatowych,
 22. opracowywanie zbiorczych planów wydatków w rozdziałach budżetowych,
 23. sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 24. planowanie i organizacja szkoleń i doradztwa dla służb finansowych szkół i placówek oświatowych,
 25. monitorowanie subwencji oświatowej, w tym występowanie o dodatkowe środki z podziału części rezerwy subwencji oświatowej.
KONTO URZĘDU

Aktualny numer rachunku
w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opis rachunku

 

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

UWAGA:
Wpłacając za granicą należy wskazać konto:

GBW CPL PP PL 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

 

 

 1. Opłata skarbowa
 2. Mandaty karne Straży Miejskiej
 3. Opłaty z tytułu:
  - wieczystego użytkowania gruntów
  - dzierżawy gruntów i pomieszczeń
  - przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
  - sprzedaży mienia
  - opłaty planistycznej
  - zajęcia pasa drogowego
  - koncesji
  - opłaty targowej
  - udostępnienia danych
 4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 

08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

UWAGA:
Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat
(numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)

 

 1. Osoby fizyczne – podatki:
  - od nieruchomości
  - rolny
  - leśny
 

66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

 

 

 1. Osoby prawne – podatki:
  - od nieruchomości
  - rolny
  - leśny
 

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

UWAGA:
Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat
(numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)

 

 

 1. Osoby fizyczne i prawne – podatek od środków transportowych
 

04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

 

 

 1. Strefa Płatnego Parkowania (abonamenty, mandaty itp.)

 

 

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

UWAGA:
Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat
(numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)

 

 

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

 

- udział w dochodach od osób prawnych
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje