Informacje wprowadzające

Serwis internetowy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie zwany w dalszej części Pleszewskie Wrota Internetu lub Serwisem, został zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiazania technologiczne dotyczące serwisów internetowych. Jednoczesnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowy Serwis spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Aby wpełni wykorzystać funkcje i usługi oferowane przez niniejszy serwis, należy posiadać sprzęt i oprogramowanie wh. poniższej specyfikacji:

 1. System operacyjny umozliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym.
 2. Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą javascript w wersji 2, oraz obsługująca kaskadowe arkusze styli CSS 2.
 3. Zainstalowana wtyczka (plugin) Adobe Flash Player ver. 9 ( Kliknij aby pobrać ).
 4. Włączona obsługa cookies (tzw. ciasteczka).
 5. Minimalna rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 6. Włączona obsługa tzw. wyskakujących okienek.

Polityka prywatności

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie , a tym samym operator niniejszego serwisu internetowego, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis "Pleszewskie Wrota Internetu ". Dane dot. odwiedzin niniejszego serwisu internetowego gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem i serwerem.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie za pośrednictwem dostawcy usług hostingowych, przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, a w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Zebrane logi serwera (adres IP, domena, czas nadejścia zapytania, rodzaj przeglądarki) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem oraz serwerem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Urzędu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
Wyjątek stanowi Ksiega Gości, gdzie adres IP komputera z jakiego dokonano wpisu jest podawany do publicznej wiadomości odwiedzających.

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Jednoczesnie zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia dodatkowych zasad i warunków użytkowania poszczególnych usług znajdujących się w obrębie serwisu internetowego Urzędu. Każdorazowo informacja o dodatkowych warunkach i zastrzeżeniach zostanie umiejscowiona w stopce redakcyjnej, znajdującej się w dolnej części serwisu internetowego.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Warunki użytkowania serwisu

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, zwanym w dalszej treści Urzędem, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz poznawczych.
Użytkownik (internauta) odwiedzający niniejszy serwis internetowy wyraża dorozumianą zgodę na warunki i zasady użytkowania niniejszego serwisu internetowego.
Wszelkie dane zamieszczone na niniejszej witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Urzędu lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem serwisu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Urząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. interpretacji i/lub wykorzystania informacji gospodarczych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 4. tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w serwisie Urzędu.
 5. Usunięcia przez użytkownika plików cookies (tzw. ciasteczka), a tym samym utraty personalizacji niniejszego serwisu.
 6. Treść informacji udostępnianych na zasadzie odtwórczej lub za pośrednictwem udostępnienia oprogramowania umożliwiającego pozyskanie takiej informacji.
 7. Użytkowania, lub zaniechania użytkowania oprogramowania dostępnego za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

Warunki wykorzystania treści serwisu

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie jako źródła informacji.
Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich w serwisy www w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną całość.
Zabrania się także, bez zgody Urzędu, wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobranie, których mogłoby powodować szkodę.
Loga (Znaki graficzne) użyte w niniejszym serwisie internetowym są prawnie chronionym znakiem towarowym. Wszelkie zmiany ich kształtu i kolorystyki są zabronione.

Jednocześnie zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym na następujących warunkach:

 1. prezentowana będzie całość wykorzystywanej informacji, bez zmian, skrótów i przeróbek;
 2. wykorzystywana informacja będzie w całości odnośnikiem do serwisu Urzędu lub też będzie go zawierać;
 3. zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji;
 4. zezwala się na umieszczanie na własnej witrynie części materiałów witryny Urzędu, o ile zostało to wyrażone w sposób jawny.

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w serwisie (nazwiska lub/i dane osobowe pracowników Urzędu) są dopuszczalne, jeżeli wyrazi na to zgodę osoba, której dane dotyczą.

Korespondencja otrzymana przez Urząd za pośrednictwem poczty elektronicznej lub odpowiednich formularzy zawartych na przedmiotowych stronach serwisu, jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. Urząd zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania informacji otrzymaną tą drogą korespondencji i innych materiałów.

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie.

UWAGA

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy firm a użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów i użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i tak: