Twój biznes
Rejestracja działalnosci gospodarczej
Oferty inwestycyjne
Polska Klasyfikacja Działalności
Dofinansowanie rzemiosła

Nowa klasyfikacja działalności – PKD 2007

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).
Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

GUS przygotował trzy warianty dostępu do klasyfikacji PKD 2007:

Podstawa prawna: