Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
17
11
2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Dodane przez M. Konieczny 0

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), w związku z art. 3 pkt.11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr XXXVIII/488/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 listopada 2017r. do 15 grudnia 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew o godz. 12oo, pok. nr 206.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres au@pleszew.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast