Twój biznes
Rejestracja działalnosci gospodarczej
Oferty inwestycyjne
Polska Klasyfikacja Działalności
Dofinansowanie rzemiosła

Dofinansowanie rzemiosła

Nawet około 7,7 tys. złotych może za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy otrzymać pracodawca który prowadził praktyki dla młodocianych uczniów szkół zawodowych.

Pobierz formularze

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy po dniu 31 grudnia 2003 podpisali z osobami poniżej 18 roku życia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pieniądze przysługują też tym, którzy tego typu umowę podpisali przed 1 stycznia 2004, ale w takim przypadku dodatkowym warunkiem jest fakt rozpoczęcia kształcenia dopiero w roku szkolnym 2004/2005.

Ile można otrzymać?

Kwota dofinansowania, jaką może otrzymać pracodawca zależy od czasu przeprowadzonego szkolenia.

Jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe: W przypadku przygotowania 24 miesięcznego jest to około 4,6 tys. złotych. Jeśli chodzi o 36 miesięcy, to kwota ta wynosi około 7,7 tys. złotych.

Jeśli pracodawca prowadził przyuczanie do wykonywania określonej pracy, kwotę określono na 240 zł za każdy pełny miesiąc. (waloryzacja następuje zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem -ogłaszanym w Monitorze Polskim przez prezesa GUS-u)

Co musi zrobić pracodawca, aby zdobyć dofinansowanie?

W pleszewskim ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta należy pobrać dwa druki przygotowane przez UMiG Pleszew i je wypełnić, czyli wpisać imię i nazwisko młodocianego i określić czas trwania nauki. Do tego dołączyć kopię umowy o pracę z nim zawartej, potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, potwierdzenie zdania przez młodocianego egzaminu zawodowego. Druki te będzie też można też pobrać ze strony www.pleszew.pl oraz w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Św. Ducha 5.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Pracodawca musi to zrobić w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Skąd pochodzą pieniądze?

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Dofinansowane przyznaje jednak burmistrz po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków. UMIG wypłaca pieniądze z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

Jakie koszty obowiązkowo ponosi pracodawca w związku ze szkoleniem młodocianych?

1) pierwszego podejścia do egzaminu zawodowego (np. czeladnika)

2)

3) Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.